Go Class

This course includes:

 • 13.5 hours on-demand video
 • 16 downloadable resources
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV

Detaylı GameMaker Studio 2 Mobile Eğitim Seti

Hakkı Talha Yerli via Udemy

(2 Reviews)

Overview

Detaylı GameMaker Studio 2 Mobile Eğitim Seti
GameMaker Studio 2 Mobile detaylı eğitim seti ile bilgilerimi detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Konu başlıkları halinde, her konuyu ayrı ayrı ele aldım ve önemli noktaları yazı ile belirttim. Rahatlıkla anlaşılabilir olmasına özen gösterdim, en çok ihtiyaç hissedilen konuları ele almaya çalıştım ve 110'dan fazla video oluşturdum.
Konu başlıkları halinde hazırladığım detaylı eğitim seti ile birlikte, sıfırdan ileri seviyeye kadar ihtiyacınız olan bilgileri karşılamayı planladım.
Eğitimleri bitirdiğinizde 2D oyun mantığını ve kodların nasıl kullanıldığını öğrenmiş olacaksınız. Artık rahatlıkla kendinize göre 2D bir oyun kodlayabilirsiniz.
GameMaker ile 2D Mobil oyun geliştirebilmek için ihtiyacınız olan en önemli bilgilere bu kurs ile erişebilirsiniz.

Kurstaki videoların Listesi
1-) JDK indirme ve kurulum işlemi - JDK download and installation process

2-) NDK indirme ve kurulum işlemi - NDK download and installation process

3-) SDK indirme ve kurulum işlemi - SDK download and installation process

4-) Değişkenler - Variables

5-) Operatörler - Operators

6-) Yeni Proje, oda ve katman (layer) oluşturma - Creating a new project, room and layer

7-) Background ekleme ve hareket ettirme - Adding a dynamic background

8-) Obje oluşturma ve odaya ekleme - Create an object and add it to the room

9-) Odaya yazı ekleme - Add text to the room

10-) Yazı fontunu, rengini ve boyutunu ayarlama - Setting the font, color and size

11-) Türkçe (UTF-8, ASCII) karakter sorunu düzeltme - Fixing the UTF-8 and ASCII character issue

12-) İstenilen yerde kod ile obje oluşturma - Create an object with code where you want

13-) Karakteri hareket ettirme ve yön tuşu ekleme - Move character and add direction key

14-) Karakteri değişken kullanarak hareket ettirme ve yön tuşu ekleme - Move character using variable and add direction key

15-) Karaktere bağlı olarak aynı anda hareket eden başka bir obje oluşturma - Creating another object that moves simultaneously depending on the character

16-) Ekranda dokunulan yerde bir obje oluşturmak - Creating an object where touched on the screen

17-) Ekranda bir noktaya basılı tutunca karakterin o noktaya ilerlemesi ve basmayı bırakınca durması - Pressing a point on the screen moves the character to that point and stops when we stop pressing.

18-) Karakterin farenin durduğu yöne doğru bakmasını sağlamak - To make the character look in the direction in which the mouse is standing

19-) Karakterin ekranda tıklanılan yere gitmesi - The character goes to the place clicked on the screen

20-) Karakterin serbest platformda fare ile ilerlediği yöne doğru bakması - The direction of the character turns to the point on the screen that was clicked with the mouse

21-) Karakterin serbest platformda yön tuşları ile ilerlediği yöne doğru bakması - The direction of the character turns to the direction the character moves with the arrow keys

22-) Belirli bir süre aralıklarla bir noktaya doğru ilerleyen objeler oluşturmak - Creating objects that move at regular intervals to a point

23-) Choose komutu ile belirli bir süre aralıklarla kendi kendine hareket eden objeler oluşturmak - Creating self-moving objects at regular intervals with the choose command

24-) Random ile irandom arasındaki fark - The difference between random and irandom

25-) Repeat fonksiyonu ile istenilen sayıda işlem yaptırma - Performing the desired number of operations with the repeat function

26-) Alarm eventi ile nesnenin görünümünü değiştirme - Changing the appearance of the object with the alarm event

27-) Bir butona farenin sağ ve sol tuşuyla tıklama olayı için iki farklı yöntem - Two different methods for clicking a button with the right and left mouse button

28-) Menü sistemi ile odalar arası butonla geçiş - Creating a menu system and switching between rooms with a button

29-) Belirli bir süre sonra oda değiştirmek - Change room after a certain period

30-) Süre saydırma işlemi ve istenilen süre sonunda bir işlem yaptırma - Time counting and making an operation at the end of the desired time

31-) Geri sayım yaptırma ve süre bitince bir işlem gerçekleştirme - Take a countdown and take an action when the time is up

32-) Hız ve Yerçekimi - Speed ​​and Gravity

33-) Karakterin düşmana temas edince ölmesi - The character dies on contact with the enemy

34-) Karakterin duvardan geçmesini engellemek - To prevent the character from walking through the wall

35-) Karakterin zıplaması - Character jump

36-) Karakterin çift zıplaması - Double jump of the character

37-) Karakterin objeye temas edince havaya fırlaması - The character jumps into the air on contact with the object

38-) Fizik motorunun çalıştırılması ve odaya yerçekimi fiziğinin eklenmesi - Activating the physics engine and adding gravity physics to the room

39-) Fizik motoru aktifken karakterin sağa sola hareket etmesi - Move the character left and right with the physics engine active

40-) Fizik motoru aktifken karakterin dairesel yuvarlanması - Circular rolling of the character with the physics engine active

41-) Fizik motoru aktifken karakterin zıplaması - Make the character jump with the physics engine active

42-) Fizik motoru aktifken karakterin çift zıplaması - Character double jump with physics engine active

43-) Fizik motoru aktifken karakterin keskin hareket etmesi - Karakterin fizik motoru etkinken daha keskin hareket etmesi için

44-) Fizik motoru aktifken karakterin çapraz zıplaması - Making the character jump diagonally while the physics engine is active

45-) Bir objeyi karakterimiz ile istediğimiz yöne doğru ittirme - Pushing an object in the direction we want with your character

46-) Yerde sabit duran bir nesneyi karakterimiz ile ittirmek - Pushing a stationary object with your character

47-) Nesneleri bulunduğu yerde kendi etrafında döndürme işlemi - Creating objects that rotate around themselves

48-) Karakterin hareket anında görüntüsünü değiştirme - Changing the appearance of the character as it moves

49-) Karakterin yürüme animasyonu - Walking animation of the character

50-) Karakterin zıplama animasyonu - Jumping animation of the character

51-) Karakter ölünce oyun sonu ekranının gelmesi - To open the end game screen when the character dies

52-) Karakter ölünce oyunun aynı odada tekar başlaması ve çeşitli yöntemler - Restarting the game in the same room when the character dies and various methods

53-) Karakter seçme ekranı oluşturmak - Creating a character selection screen

54-) Oyun parası ile karakter satın almak - Buying characters with game money

55-) Puan objeleri oluşturmak ve objeleri toplayınca puan artışı sağlamak - Creating objects that give points when collected

56-) Puan düşüren objeler oluşturmak ve temas halinde puanın düşmesini sağlamak - Creating objects that decrease points when collected

57-) Oyunun sonunda ve yeni oyuna başladığımızda odadaki skoru sıfırlamak - Resetting the score in the room at the end of the game and when we start the new game

58-) En yüksek skor sistemi ve mantığı - Highest score system and logic

59-) Oyunu kapatmak için odaya buton eklemek - Adding a button in the room to close the game

60-) Oyuna girerken karakterin görüntüsünü değiştirmek - Changing the character's appearance while entering the game

61-) Kilitli bölümler oluşturma - Creating locked partitions

62-) Puan ile kilitli bölümleri açmak - Opening the locked sections with points

63-) Seviye atladıkça kilitli bölümleri açma işlemi - The process of opening locked sections as you level up

64-) Oyuna arka plan müziği ekleme - Adding background music to the game

65-) Buton ile sesleri açın, durdurun, ilerletin ve sessize alın - Turn sounds on, stop, advance and mute with button

66-) Oyuna ses efekti ekleme - Adding sound effects to the game

67-) Objelere particle efekt ekleme ve efektlerin görünmeme sorununu düzeltme - Adding particle effects to objects and fixing not showing effects

68-) Kameranın karakteri takip etmesi - Camera following the character

69-) Kamera hareketini yumuşatma - Smoothing camera movement

70-) Düşman ekleme ve hareketlendirme - Add enemies and move them

71-) Path ile düşmanı istenilen şekilde hareket ettirme - Move the enemy as desired with Path

72-) Karakter yaklaştığında, düşman karakteri takip eder ve karakter uzaklaştığında düşman kovalamayı bırakır - When the character approaches, the enemy follows the character, and when the character moves away, the enemy stops chasing

73-) Karakterin sola, sağa, yukarı ve çapraz ateş etmesi - The character's action to shoot left, right, up and down

74-) Karakterin serbest platformda baktığı yöne doğru ateş etmesi - Shooting in the direction the character is facing

75-) Karakterin fare ile ekranda tıklanılan yere ateş etmesi - For the character to shoot towards the point clicked on the screen with the mouse

76-) Oda dışına çıkan objeleri yok etmek - Destroying objects that stick out of the room

77-) Mermi bir objeye temas edince objeyi ve mermiyi yok etmek - Destroying the object and the bullet when the bullet hits an object

78-) Bir mermi düşmana temas edince mermilerin hepsinin yok olmasını engellemek - Preventing all bullets from being destroyed when a shell hits the enemy

79-) Ateş ederek dayanıklı bir duvarı kırıp parçalamak - Smashing a durable wall by shooting

80-) Mermi bir yere temas etmeden ikinci atışı engellemek - Preventing the second shot before the bullet touches a ground

81-) Karaktere mermi kapasitesi ve mermi limiti eklemek - Adding ammo capacity and ammo limit to the character

82-) Yerden mermi aldığımızda mermi sayısının artması - The increase in the number of bullets when we buy bullets from the ground

83-) Düşmanın istenilen noktalara doğru ateş etmesi - The enemy's shooting at desired points

84-) Düşmanın karakterimize doğru ateş etmesi - For the enemy to shoot at our character

85-) Karakterimiz düşmana yaklaşınca, düşmanın karakterimize doğru ateş etmesi - When our character approaches the enemy, the enemy shoots towards the character

86-) Düşman, karakter duvarın arkasındayken karakteri göremez ve vuramaz - The enemy cannot see and shoot the character when the character is behind the wall

87-) Düşmanın dayanıklılığı ve düşman için can barı yapımı - Adjust the enemy's stamina and make the health bar

88-) Karakterimiz için hak sistemi - Character's right to play

89-) Karakterimiz için can barı sistemi - Adding a health bar of our character to the game

90-) Ekranı takip eden butonlar ve nesneler oluşturma - Creating buttons and objects that follow the screen

91-) Ekranı takip eden butonları çalıştırmak için anahtar oluşturma - Creating keys to operate buttons that move synchronously with the screen

92-) Oyunu durdurma ve devam ettirme yöntemi v1 - Method for stopping and resuming the game v1

93-) Oyunu durdurma ve devam ettirme yöntemi v2 - Method for stopping and resuming the game v2

94-) Buton ile oyunu durdurma ve devam ettirme yöntemi - Method of stopping and resuming the game with a button

95-) Butona basınca karakterin hareket etmesi - The method to move the character when the button is pressed

96-) Ekrana dokununca karakterin zıplaması - Touching the screen to jump the character

97-) Ekrana her dokunuşta karakterin aşağı yukarı hareket etmesi - The character moves up and down with every touch on the screen

98-) Ekrana basılı tutunca karakterin yukarıya, bırakınca aşağı hareket etmesi - Character moves up when you hold down the screen and down when released

99-) Ekrana her dokunduğunuzda zıplayın ve havada kalmaya çalışın - Jump every time you touch the screen and try to stay in the air

100-) En yüksek skorları kaydetme - Saving the highest scores

101-) Metin değerlerini kaydetme ve okuma - Saving and reading textual values

102-) Karakterin konumunu kaydetme ve kaydedilen konumdan başlama - Saving the character's position and starting from the saved location

103-) Kaydedilen oyunu sıfırlama ve yeni bir oyuna başlama - Resetting the saved game and starting a new game

104-) Nesneyi saat gibi döndürme - Rotate the object like a clock

105-) Atınca temas ettiği yere yapışan mermiler - Bullets sticking to the point of contact

106-) Duvar dışında bir zemin üzerinde zıplayabilmek - Jump into the air over an object other than the wall

107-) Üzerinde durunca bir süre sonra kırılan zemin - The ground that breaks over time when standing on it

108-) Duvara temas eden düşmanın yön değiştirmesi - The enemy in contact with the wall changes direction

109-) Objelere maske eklemek - Adding masks to objects

110-) Objeler iç içe geldiklerinde istenilen objenin önde görünmesini sağlamak - When objects come together, making the desired object appear in front - Derinlik (Depth)

111-) Yakın mesafeden kılıç veya yumruk ile düşmana saldırmak - Attacking the enemy with a sword or fist at close range

112-) Karakter geliştirme sistemi - Character development system

113-) Objenin duvardan sekmesi ve hızının yavaşlaması - Object bounces off the wall and slows down its speed

114-) Android apk çıktı almak ve Keystore ayarları - Getting Android apk output and Keystore settings

Who this course is for:

 • Mobil oyun geliştirmek isteyenler
 • Kodlama dillerine meraklı kişiler
 • Mobil platformda bende yerimi almak istiyorum diyen kişiler
 • Oyunların nasıl yapıldığını merak eden kişiler
 • Oyun geliştirmenin temellerini öğrenmek isteyenler
 • Programlama dilleri öğrenmek isteyenler
 • GameMaker Studio 2 programını kullanmayı öğrenmek isteyenler

Course Content

1 sections - 114 lectures - 13:26:28 total length

People Also Search

Students Also Bought

Modern C# Kursu : .NET Dünyası İçin Sıfırdan Profesyonelliğe

Modern C# Kursu : .NET Dünyası İçin Sıfırdan Profesyonelliğe

Tamamı Kasım 2020'de çekilmiş en güncel içerikle sıfırdan başlayıp, sektörün gerçek ihtiyaçlarına uygun C# öğrenin.

Python OOP Crash Course

Python OOP Crash Course

Learn to easily integrate all key OOP concepts such as classes, objects, polymorphism, inheritance into your Python code

Google BigQuery guide for beginners

Google BigQuery guide for beginners

The best way to get you started with data science in Google BigQuery

Programowanie w JavaScript od Zera do Mastera

Programowanie w JavaScript od Zera do Mastera

Javascript od Podstaw + 100 omówionych pytań rekrut

CSS Responsive Web Design

CSS Responsive Web Design

Learn Responsive Design from beginner to advanced level with both theoretical and practical explanations

Develop Recommendation Engine with PYTHON

Develop Recommendation Engine with PYTHON

Learn to apply recommendation techniques used by Amazon, Netflix, Youtube, IMDB

Instructor

Hakkı Talha Yerli

 • 5 Instructor Rating
 • 2 Reviews
 • 2 Students

Merhaba, 92 doğumluyum ve teknolojiyi yakından takip ederek uzun yıllardır bilgisayar üzerine birçok alanda araştırmalar ve çalışmalar yapmaktayım. Vaktimin büyük çoğunluğunu bu tarz işlere ayırmaktayım. Yıllardır website tasarımı ve kodlaması ile uğraşmaktayım. Ayrıca mobil platformda oyunlar yapmaktayım. Bilgilerimi herkesin anlayabileceği bir şekilde, tüm detayları ile birlikte sizlerle paylaşıyorum. Birçok alanda kodlama ile ilgili kurslar hazırlamayı planlıyorum, faydalı kurslar hazırlamak için elimden geleni yapacağım.